Hekim Hakları

 • Hekimin baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı
 • Çağdaş bilimsel tıp olanaklarından yararlanma hakkı
 • Mesleğini uygularken etik ilkelere bağlı olma hakkı
 • Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı
 • Hekimin hastayı reddetme hakkı
 • Hekimin risklerden korunma ve sağlığını koruma hakkı
 • Hekimin yeterli bir gelir düzeyi talep etme hakkı
 • Hekimin danışma hakkı
 • Hastaya iyileşme garantisi vermeme hakkı
 • Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı
 • Yeterli zaman ayrıma hakkı
 • Tedavi yöntemini seçme hakkı
 • Hasta aleyhinde tanıklıktan çekilme hakkı

Hasta Hakları

 • Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
 • Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı
 • Personel tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
 • Modern tanı, tedavi ve bakım uygulamaları isteme hakkı
 • Yeni ve farklı tedavi metodlarının uygulanmasını isteme hakkı
 • Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
 • Bilgi alma hakkı
 • Muvafakat verme hakkı
 • Mahremiyetine saygı duyulmasını isteme hakkı
 • Tıbbi özen gösterme hakkı
 • Güvenliğin sağlanmasını isteme hakkı
 • Dini vecibelerden yararlanma hakkı
 • Ziyaretçi isteme hakkı
 • Refakatçi isteme hakkı
 • Doku ve organ alınmasında karar verme hakkı
 • Tedavi durdurtma ya da reddetme hakkı
 • Bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakkı
 • Kayıtları inceleme hakkı
 • Kayıtların düzeltilmesini isteme hakkı
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı